https://dincoec.com.vn

Cán bộ quản lý

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
TRẦN VĂN NGỌC

TRẦN VĂN NGỌC

Chỉ Huy Trưởng
ĐẶNG MINH PHỤNG

ĐẶNG MINH PHỤNG

Chỉ huy trưởng
ĐỖ MINH HÙNG

ĐỖ MINH HÙNG

Chỉ huy trưởng MEP
NGUYỄN MINH PHÚC

NGUYỄN MINH PHÚC

Chỉ huy trưởng
NGUYỄN VĂN QUANG

NGUYỄN VĂN QUANG

Trưởng phòng pháp lý
TRẦN THANH DŨNG

TRẦN THANH DŨNG

Chỉ huy trưởng
LÊ HUY AN

LÊ HUY AN

Giám đốc dự án
NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chỉ huy trưởng
NGUYỄN VĂN SỸ

NGUYỄN VĂN SỸ

Chỉ huy trưởng
TÔ MINH TUYỀN

TÔ MINH TUYỀN

Chỉ huy trưởng
TRẦN THANH QUANG

TRẦN THANH QUANG

Chỉ huy trưởng
PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng phòng Nhân sự tổng hợp
NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Trưởng phòng mua hàng
ĐẶNG XUÂN VIỆT

ĐẶNG XUÂN VIỆT

Giám đốc dự án MEP
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Chỉ huy trưởng MEP
UA-210022425-1