Cộng đồng

Dinco cam kết mang lại những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng nơi Dinco làm việc thông qua các hoạt động hỗ trợ trong đào tạo và giáo dục. 

Dinco đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng địa phương thông qua việc kết hợp với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong chương trình hỗ trợ học bổng hằng năm dành cho những sinh viên nghèo vượt khó năm thứ 4 và 5 thuộc Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Những sinh viên nhận được tài trợ này sau khi tốt nghiệp sẽ được tạo cơ hội làm việc tại Dinco. 

Định kỳ 2 lần 1 năm Chú tịch HĐQT Dinco – Ông Lê Trường Kỹ được mời đến trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Đà Nẵng để có các buổi trò chuyện mở với các sinh viên. Tại các buổi trò chuyện này, Ông chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thất bại để giúp sinh viên tránh được những định hướng kinh doanh sai lầm và đưa ra những định hướng hữu ích cho các bạn sinh viên về khởi nghiệp và thực hiện kinh doanh.