Sức khỏe, an toàn và môi trường

Dinco đặc biệt coi trọng công tác an toàn cho các nhân viên. Chúng tôi đã cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên, các Nhà thầu phụ cũng như các Chủ đầu tư. Dinco đã xây dựng sổ tay HSE để phòng ngừa thương tật cho mọi cá nhân có liên quan – lãnh đạo, giám sát, nhân viên và công nhân để họ có thể nhận biết và loại trừ các nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình làm việc. 
Dinco cam kết thực hiện đúng mọi quy định về môi trường ở mọi công trình chúng tôi tham gia. Tất cả các thiết kế, kế hoạch và biện pháp thi công được cung cấp cho khách hàng đều phải tuân thủ luật môi trường hiện hành.

Dinco tin rằng:

  • Các vấn đề về sức khỏe, an toàn và môi trường có thể nhận biết được và quản lý một cách có hệ thống.
  • Không có tai nạn là một mục tiêu khả thi.